+421 918 817 794 | 4kolky@eamoto.sk
  • Facebook
  • Youtube
zobraziť obsah košíka
NÁKUPNÝ KOŠÍK
prázdny
Moje konto
PRIHLÁSENIE
REGISTRÁCIA
 

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok internetového obchodu (e-shopu)

 

1.        Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2.        V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 a nasl. Občianskeho zákonníka.

3.       Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4.       Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

5.       Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na  
     používanie,
c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a  
    mechanickými vplyvmi prirodzeného prostredia tovaru,
d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami,      
    technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných
    podmienok.

6.      Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

7.       Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu kamennej predajne, avšak nie na dobierku, alebo doniesť osobne. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. Súčasťou reklamácie musí byť priložený popis vád, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru. Reklamáciu je potrebné zaslať písomne  alebo  osobne.


         9.   Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie     
                tovaru vo vhodnej forme.  Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia
                predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného   
                odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

        10.  Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo  
               dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické
               zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu
               vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno
               reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa  
               uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo
               odstúpiť od kúpnej zmluvy t.j. má právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.


        11.   Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a.       pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci.

b.       pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.

c.        reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodené zamietnutie.

12.  Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné   
       skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť.

13.  Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok a  
       predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie   
       kupujúceho.

        14.  Kontaktné údaje:
               
· adresa kamennej predajne:
                  EAMoTo s.r.o.
                  Slanecká 1
                  040 12 Košice


       · email: www.4kolky@eamoto.sk  
       
· tel. č.: 0918 817 794