+421 918 817 794 | 4kolky@eamoto.sk
 • Facebook
 • Youtube
zobraziť obsah košíka
NÁKUPNÝ KOŠÍK
prázdny
Moje konto
PRIHLÁSENIE
REGISTRÁCIA
 

Obchodné podmienky

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť EAMoTo s.r.o., IČO: 45 635 544, DIČ: 2023067904, so sídlom Gogoľova 1718/10, 040 01 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro. vložka č. 25994/V ako predávajúci a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom.
 2. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je EAMoTo s.r.o., so sídlom Gogoľova 1718/10, Košice 040 01.
 3. Predávajúcim je EAMoTo s.r.o., so sídlom Gogoľova 1718/10, Košice 040 01.
 4. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope je EAMoTo s.r.o., so sídlom Gogoľova 1718/10, Košice 040 01.
 5. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 6. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, so sídlom Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.
 7. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 8. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 9. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II.

Objednávka:

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.    
 3. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.                                                                                                      
 4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak:
  6.1. objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo je dlhodobo nedostupný,
  6.2. cena tovaru sa výrazným spôsobom zmenila, alebo bola chybne stanovená. V prípade, že kupujúci už časť alebo celú sumu kúpnej ceny zaplatil, bude mu táto vrátená v hotovosti, alebo prevedená na jeho účet v najkratšom možnom termíne.

Článok III.

Cena:

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú vrátane DPH, bez poplatkov za dopravu.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.
 3. Na niektoré druhy tovaru môže prebiehať zľava, ktorá je vždy časovo obmedzená. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť zľavu, ak je uvedený tovar vypredaný.

Článok IV.

Platobné podmienky:

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť týmito spôsobmi:
  1.1. platba na dobierku (platba kuriérovi pri preberaní tovaru)
  1.2 platba na základe zálohovej faktúry – vopred, realizácia objednávky sa uskutoční až po pripísaní celkovej čiastky peňažných prostriedkov na náš účet
  1.3 platba v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom prevzatí na predajni
 2. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosť zľavy na základe jednorazového zľavového  kupónu.

Článok V.

Dodacie podmienky:

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 2. Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase, zvyčajne do 3 dní.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), ako aj ostatné dokumenty k tovaru od výrobcu.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD.

Článok VI.

Poplatky za prepravu:

 1. Cena za dopravu v rámci  SR prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD je v hodnote 4,8 €.
 2. Cena za dopravu sa môže meniť v závislosti na váhe objednaného tovaru.
 3. Pri nákupe tovaru nad 100 € v rámci SR  je doručenie ZDARMA. 
 4. Tovar je zasielaný aj do Českej republiky, pričom cena dopravy 8 €.  
 5. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru ako aj cien za tieto služby.

Článok VII.    

Prevod vlastníckeho práva:

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy:

 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy prostredníctvom e-mailu na adrese 4kolky@eamoto.sk, alebo telefonicky na čísle +421 918 817 794.

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa:

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť alebo zaslať mailom najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu kamennej predajne alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu kamennej predajne, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán:

       1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

       2. Kupujúci je povinný:

 1. 1 prevziať objednaný tovar,
 2. 2 zaplatiť za tovar dohodnutú cenu predávajúcemu,
 3. 3 prekontrolovať neporušenosť obalu.

       3.    Predávajúci je povinný:

        3.1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,                     
        3.2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako               
               faktúru za tovar, prípadne iné dokumenty k tovaru od výrobcu.

Článok XI.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru:

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2.1. podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Článok XII.

Záručné podmienky:

 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Článok XIII.

Ochrana osobných údajov:

1.     Osobné údaje sú spracované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov     
         v  znení neskorších predpisov.

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov je EAMoTo s.r.o., IČO: 45635544, DIČ: 2023067904, so sídlom Gogoľova 1718/10, 040 01 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro. vložka č. 25994/V.

3.    Kontaktné údaje prevádzkovateľa: adresa – EAMoTo, Gogoľova 1718/10, 040 01 Košice, e-
        mail – 4kolky@eamoto.sk, telefón +421 918 817 794.

 1. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, dodávateľovi poskytujúcemu právne služby, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 2. Prevádzkovateľ prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
 4. Kupujúci má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne: 

7.1.právo na informácie, ktoré je plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
7.2.právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa kupujúceho - § 21 Zákona                                       
       spočíva v práve kupujúceho dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú jeho údaje       
       spracúvané, pričom túto požiadavku môže adresovať na kontaktný e-mail,              
7.3.právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona kupujúcemu umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,                                                                                                                                           
7.4.právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona v prípade ak kupujúci nemá záujem,  
        aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,                                                                   
7.5.právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona kupujúci uplatní v prípade ak sa domnieva, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,                       
7.6.právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,  
7.7.právo na prenos osobných údajov,    
7.8.právo podať podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vo zťahu k spracúvaným osobným údajom.

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu boli kupujúcim poskytnuté, alebo ktoré získal na základe plnenia objednávky kupujúceho.
 2. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa doručenia, fakturačná adresa, telefónne číslo či e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky kupujúceho. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve. 
 3. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu maximálne 10 rokov pre účely archivácie. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
 4. Pri návšteve webovej stránky môže prevádzkovateľ zhromažďovať určité informácie ako napr.: IP adresa, webový prehliadač, operačný systém, alebo dátum a dĺžka návštevy.
 5. Pri prvej návšteve webovej stránky Vás žiadame o súhlas s používaním súborov cookies v súlade s podmienkami týchto pravidiel.
 6. Cookies predstavuje malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich následne uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela serveru späť.
 7. Súbory cookies je možné kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies, je to potrebné nastaviť vo svojom internetovom prehliadači. Blokovanie všetkých súborov cookies môže mať negatívny vplyv na použiteľnosť webovej stránky.
 8. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s obchodným podmienkami a že s ním súhlasí.
 9. S týmito podmienkami kupujúci súhlasí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára, čím súčasne potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 10. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia:

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a oboznámil sa s ich znením.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle     § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 6. Inak neupravené vzťahy v  týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v  ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 25.5.2018.